نتیجه یک تحقیق علمی: شامپانزه ها از دانشجویان باهوشترند!!


نتیجه یک تحقیق علمی: شامپانزه ها از دانشجویان باهوشترند!!

بر اساس یک تحقیق که در ژاپن انجام شده است مشخص شد حافظه شامپانزه ها از حافظه انسانها بسیار قویتر است! "تتسورو ماتسوزاوا" که این تحقیق را در دانشگاه کیوتو ی ژاپن انجام داده است با ذکر اینکه در این تحقیق چند نخبه نیز حضور داشته اند گفت: «نتایج تحقیق، این تئوری را که " انسانها در تمامی زمینه های عقلی از شامپانزه ها برترند" را به شدت زیر سئوال برده به طوری که حتی کسی نمی تواند در خیالش نیز آنرا متصور شود!»

ماتسوزاوا که در زمینه تحقیق روی توانایی های شامپانزه ها صاحب شهرت است گفت نتایج این تحقیقات حتی خود او را هم به تعجب وا داشته است!

در تحقیقی که امروز (سه شنبه) در نشریه بیولوژی معاصر "Current Biology" چاپ خواهد شد یک آزمایش حافظه بر روی سه شامپانزه 5 ساله که به آنها اعداد عربی از یک تا 9 آموزش داده شده بود و دوازده داوطلب انجام شد.

تحقیق شوندگان 9 عدد را روی کامپیوتر می دیدند. هنگامی که آزمایش شوندگان به یکی از اعداد دست می زدند، هشت رقم دیگر به خانه های سفید تبدیل می شد. در این آزمایش از تمام داوطلبان و شامپانزه ها خواسته شد به هریک از این خانه ها به تعداد عددی که قبلا روی آن خانه نقش بسته بود دست بزنند.
در حالی که نتایج نشان می داد شامپانزه ها در این زمینه از انسانها بهتر عمل نمی کنند اما آنها سرعت تصمیم گیری بیشتری داشتند.

در این میان یک شامپانزه به نام آیومو بهترین امتیاز را دربین شامپانزه ها و انسانها کسب کرد.
محققان با دیدن این نتیجه شگفت آور روی آیومو به همراه 9 دانشجوی دیگر آزمایش دیگری را انجام دادند. این بار 5 عدد روی کامپیوتر نقش بست، اما اعداد به صورت خانه های سفید در نیامدند و اعداد محو شدند. از آزمایش شوندگان درخواست شد که محل صحیح اعداد را در کامپیوتر نشان دهند.
نتایج آزمایش شگفت آور بود: آیومو(شامپانزه 5 ساله) از کل دانشجویان سرآمدتر شد!
درصد جوابهای صحیح آیومو 80 درصد بود درحالی که درصد جوابهای صحیح دانشجویان از 40 فراتر نرفته بود!

محققان با اعتقاد به اینکه آیومو از انسانها حافظه قویتری دارد خاطرنشان کردند علت این امر می تواند در عدم توانایی میمونها در سخن گفتن نهفته باشد. یک احتمال دیگر هم این است که توانایی شامپانزه ها بی ارتباط با سنین جوانی آنها نمی باشد. - حریت

0 کامنت: