شکایت عجیب پلیس های زن انگلیسی!

پلیسهای زن انگلیسی از شلوار طراحی شده برای آنها به دلیل آنکه این شلوارها باسن شان را به خوبی مشخص نمی کند شکایت کردند!

یک گروه از پلیس های زن انگلیسی ضمن نارضایتی از یونیفرم هایشان اعتقاد دارند که این یونیفرم ها خصوصیات زنانه آنها را در بر نمی گیرد و آنها در این لباسها راحت نیستند. پلیس ها زن انگلیسی شکایت خود را در این زمینه در "نشریه پلیس" منتشر کردند.

زنان پلیس اعلام کرده اند که شلوار دوخته شده برای آنها در ناحیه باسن خوب طراحی نشده است، ناحیه کمر شلوار در نقطه بالاتری قرار دارد و جنس پارچه شلوار ضخیم است.

ضمن آنکه برخی از زنان پلیس به ویژه آنها که دارای سینه های برجسته هستند از ژیله روی لباسشان بخاطر زنانه نبودن آن انتقاد کرده اند.

1 کامنت:

محسن می‌گوید:

كجائي؟ كم پيدائي ....!