در جمهوری آذربایجان هم حقوق دریافتی جوابگوی گرانیها نیست

به گفته متخصصان اقتصادی در جمهوری آذربایجان حقوق پرداختی توسط دولت جوابگوی گرانی و تورم در آن کشور نمی باشد.

بر اساس آمار مرکز مطالعات اقتصادی، هر شاغل آذربایجانی به حداقل 113 منات حقوق ماهیانه نیاز دارد در حالی که کف پرداخت دولت برای هر کارگر در آن کشور 70 منات است. ضمن آنکه برای تأمین نیازهای افراد تا سن 15 سال حداقل ماهیانه 59 منات نیز کفایت نمی کند در حالی که این رقم باید به حداقل 101 منات برسد.

به گفته متخصصان باید معیارهای کمکهای اجتماعی دولت نیز تغییر یابد. به گفته وصال قاسموف تعداد کسانی که حقوق آنها بین 45 تا 70 منات است از یک میلیون نفر فراتر است و برای پاسخگویی به نیازها بر اساس میزان تورم، حقوق ها باید تا 16 الی 17 درصد افزایش یابد.

به گزارش وبلاگ ترجمه اخبار ترکیه به نقل خبرگزاری Anspress رئیس کمیسیون سیاست اقتصادی مجلس آذربایجان می گوید: " سقف حداقل تأمین زندگی و رفع حوائج در سال یکبار می تواند تغییر کند.

---
دوستان آشناتر به ترکی آذربایجانی اگر اشتباهی در ترجمه می بینند با مراجعه به اصل خبر لطفا گوشزد نمایند.

0 کامنت: