تصمیم عجیب در ترکیه: جریمه برای کسانی که در رفراندوم شرکت نمی کنند

در ترکیه: کسانی که در رفراندوم شرکت نکنند 17 لیره جدید جریمه می شوند!


معمر آیدین، رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه از جریمه 12 هزار و 500 لیره ای برای کسانی که در رفراندوم تغییر قانون اساسی شرکت نمی کنند طبق ماده 6 قانون شماره 3376 مبنی بر"شرکت در همه پرسی تغییر قانون اساسی" خبر داد!
آیدین گفت: با توجه به تصویب آن قانون در سال 1987 و تغییر ارزش واحد پول ترکیه، این جریمه 17 لیره جدید(معادل حدود 13 هزار تومان) در نظر گرفته شده است.
طبق قانون انتخابات ترکیه، شرکت شهروندان ترک در انتخابات اجباریست و عدم شرکت در انتخابات، جریمه مالی به دنبال دارد!
هرلیره جدید ترکیه معادل حدود 760 تومان است
منبع: منابع خبری ترکیه

0 کامنت: