بازجوی ویژه صدام حسین: صدام هم نماز می خواند، هم ویسکی می نوشید!

بازجوی ویژه صدام حسین: صدام هم نماز می خواند، هم عاشق ویسکی بود!

"جرج پیرو" مأمور اف بی آی و بازپرس صدام رئیس جمهور سابق عراق، ویژگیهای صدام ار از اهمیت دادن او به پاکیزگی تا عادت به نوشیدن ویسکی را تشریح کرد.

رئیس سابق بخش مبارزه با ترور FBI "جرج پیرو"، این سخنان را به روزنامه نگار "رونالد کسلر" گفت و کسلر نیز این خاطرات را در کتابی با عنوان “The Terrorist Watch” منتشر کرد.

"پیرو"ی لبنانی تبار که به عربی صحبت می کند از چگونگی جلب اعتماد صدام حسین و اینکه دیکتاتور چگونه هنگام جدائیشان گریه می کرده است صحبت کرد.

بنا به گفته پیرو، صدام حسین بیماری نظافت داشت و در زمینه نظافت و پاکیزگی در حد بیماری حساسیت داشت. به همین دلیل "پیرو" به وی قوطی قوطی دستمال مرطوب می داد. صدام با آنها دست و صورت خود را تمیز می کرد و میوه ها را نیز بعد از تمیز کردن با آنها، می خورد.

پیرو اضافه کرد: " رو به روی هم نشستیم و هرکدام یک سیگار برگ کوبایی روشن کردیم. قهوه خوردیم و دوستانه صحبت کردیم. بعد از آنکه دیدارمان به پایان رسید برخاستم که بروم، صدام شروع به گریه کرد."

به گفته "پیرو" صدام قبل از گریه، به دستور کشتار کردها درسالهای 1980 اعتراف می کند. در کتاب همچنین نوشته شده است که صدام به طور مرتب پنج وقت نماز می گزارد و عاشق ویسکی، مشروب و سیگار برگ کوبایی نیز بوده است.

بنا به نوشته کتاب، صدام شیفته دو رئیس جمهور سابق آمریکارونالد ریگان و بیل کلینتون بوده است و از بوش پدر و پسر نیز متنفر بوده است!

دیکتاتور عراق اعتراف کرده است که دربرابر بوش بزرگ و کوچک دو اشتباه تاکتیکی مرتکب شده است: " اول، کوچک شمردن نیروی نظامی آمریکا در جنگ خلیج فارس، دوم پیش بینی نکردن احتمال حمله آمریکا به عراق..."

منبع

0 کامنت: