عکس: مار سرمازده به بخاری آویزان شد!

در ازمیر ترکیه که این روزها سردترین روزهای زمستان را سپری می کند باغ وحش شهر نیز وضعیت فوق العاده اعلام کرد. حیواناتی که به گرما عادت داشته اند این روزها از زندگی در کنار شوفاز لذت می برند!

به گزارش حریت، ماری که از سرما به خود را به شوفاژ پیچیده بود نیز صحنه جالبی را برای بینندگان به وجود آورده است.

به دلیل موج سرما در ترکیه، در باغ وحش ازمیر سیستم گرمایش مرکزی روشن شده است و شیرها، پلنگ ها، فیل، زرافه و حیوانات مشابه نیز لحظه ای از کنار شوفاژ دور نمی شوند! در این بین یک مار آناکوندای سبز که با پیچیدن به دور شوفاژ لذت گرما را حس می کند باعث جلب توجه مراجعان به باغ وحش شده است.

0 کامنت: