در کدام کشور آب، برق، گاز و بنزین رایگان است؟


در همسایه شمالی ایران آب و برق و گاز و بنزین برای هموطنان آن کشور کاملا رایگان است. علاوه بر این دولت آن کشور نمک را نیز به خاطر اهمیت فرهنگی اش در بین مردم ترکمن رایگان اعلام کرده بود.
به گزارش شبکه خبری آلتین عصر ترکمنستان، پیش از این هر لیتر بنزین به بهایی در حدود 30 تومان به شهروندان آن کشور داده می شد که با فرمان رئیس جمهور - بردی محمدوف - از این پس بنزین تا سقف 120 لیتر در ماه به طور رایگان به ترکمنستانی ها عرضه خواهد شد. احتیاج مازاد شهروندان آن کشور نیز به قیمت آزاد عرضه خواهد شد.
ترکمنستان بیش از 6 میلیون نفر جمعیت دارد و 80 درصد جمعیت را نیز ترکمنها تشکیل می دهند.
رایگان بودن برق، گاز، آب و نمک در دوره رئیس جمهور قبلی ترکمنستان(نیازاف) اعلام شده بود.