عکس: کارگران ترکیه چگونه اعتصاب سراسری می کنند؟!!

اعتصاب در ترکیه به عنوان یک حق کارگری به رسمیت شناخته شده است. ترکها وقتی بخواهند اعتراض خود را با صدای رساتری به گوش مقامات برسانند اعتصاب را به عنوان مهمترین اهرم به کار می گیرند.
ترک ها معمولا اعتصاب را با جشن و رقص و پایکوبی انجام می دهند. به این ترتیب هم به سر مای هوا غلبه می کنند، هم سایر کارگران را سرگرم می کنند، هم اینکه به خودشان و به سایر کارگران روحیه می دهند!!
چند روزی است که کارگران در اعتراض به قانون جدید تأمین اجتماعی ارائه شده از سوی حزب عدالت و توسعه به خیابانها ریخته اند و اعتصاب در کل ترکیه به صورت سراسری دنبال می شود. بر اساس قانون جدید تأمین اجتماعی قرار بود سن بازنشستگی افزایش یابد، حقوق بازنشستگی به طور فاحشی کاهش یابد و کارگران از برخی بیمه های بیمارستانی محروم شوند.
به فاصله کوتاهی از اعتصاب کارگران، دولت ترکیه مجبور به عقب نشینی شد، اما کارگران به این هم راضی نیستند و همچنان به اعتصاب سراسری توأم با جشن و پایکوبی خود ادامه می دهند!
در ترکیه سندیکاهای کارگران نقش بسیار مهمی در سازماندهی حرکات کارگری دارند.0 کامنت: