عکس: سواحل پرجمعیت ترین کشور دنیا چگونه است؟!

اینجا ساحل چین - پرجمعیت ترین کشور دنیاست- گویا جمعیت زیاد این کشور در سواحل کشور نیز کاملا مشخص است!

0 کامنت: