عکس: این بسته ها هدیه نیست!

هرچند که در ابتدا ممکن است بسته های خوشرنگ زیر هدیه به نظر بیایند اما در واقع اینچنین نیست. اینها بقایای اجساد سوزانده شده قربانیان زلزله استان سی چوان چین است.
چینی ها از ترس شیوع بیماریهای واگیردار اجساد را می سوزانند.
تعداد قربانیان زلزله مهیب چین از مرز 41 هزار نفر گذشته است، 274 هزار و 645 نفر زخمی شده اند، 5 میلیون بیخانمان شده اند و هنوز هم 32 هزار و 361 نفر مفقود هستند.
1 کامنت:

داستانک می‌گوید:

دوست عزیز شما در ایران فیلتر شدین!
یه فکری بردارین واسش لطفا/.