یک آهنگ شاد ترکی: خامت می کنم دختر



بیا و بلای این سر پردرد شو

بیا که با عشقت به جوش بیاد مرکز قلبم!

با آتیشت می سوزم

حتی اگه به کارت نیاد!،

حتی اگه دنیا زیر و رو بشه

بی خیالت نمی شم!

دختر الان خامت می کنم!

خامت می کنم، مومت می کنم!

صد دفعه، هزار دفه می گم

توی قلبت صدای گؤم گؤم گؤم رو ایجاد می کنم!

احمق جان، تورو الان، تورو الان!

دختره، تورو الان خامت می کنم!

صد دفعه، هزار دفه می گم

توی قلبت صدای گؤم گؤم گؤم رو ایجاد می کنم!

خواننده: داوود گؤل اوغلو

0 کامنت: