برای ندا

او مُرد!

او مرد. با چشمان باز مرد، چرا که نمی خواست چشمانش را ببندند.

4 کامنت:

ناشناس می‌گوید:

خاک بر سر وهشیشون...
خدا بیامرزد این دختر بی گناه را,الهی همشون داغ جوناشون را ببینند.
مرگ بر دیکتاتور...
مرگ بر هر چی نامسلمانه که این کار را با ملت ما می کنند.
خدا بزنه تو کمرتون.

Sajjad می‌گوید:

نامردهاااااااااا
یه جنگ نا برابر راه انداختن
روحش شاد.........

sayeh می‌گوید:

خشم ونفرت و کینه از رژیم و مزدوران آن

یک شبه در دل مردم به تنگ آمده ریشه ندوانده است

این کینه و خشم و نفرت بدلیل

سی سال نابرابری ها

بدلیل سی سال غارتگریها

بدلیل سی سال زورگوییها

بدلیل سی سال زد و بندها

بدلیل سی سال بی عدالتیها

بدلیل سی سال اختناق و سرکوب

بوده است

sayeh می‌گوید:

بیا هموطن همه با هم جدا از هر جبهه ای با هم باشیم ... باز هم می گویم برادرم و خواهرم برایت متاسفم ... برای آینده کشورم متاسفم ... و در آخر برای خودم که جوانیم به فنا رفت ... امیدم به فرداست برای فرزندانم ... نوادگانم ... به امید ایرانی سربلند ... پیروز ... موفق .... همه با هم سهم کوچکی در ایران آباد داشته باشیم ...