تناقض در سخنان سخنگوی شورای نگهبان

شورای نگهبان در حالی از تمدید زمان بررسی به شکایات کاندیداها سخن می گوید که از همان اول نظر خود را داده است. به نظر شما روی چه حسابی باید به شورای نگهبان دل بست؟!

به سخنان دبیر شورای نگهبان دقت کنید:


0 کامنت: