دختر رئیس جمهور اسبق ترکیه در ایران فروشگاه ۳۲ طبقه می سازد

زینب اوزال دختر مرحوم تورگوت اوزال رئیس جمهور اسبق ترکیه در ایران دست به سرمایه گذاری وسیعی زده است.
وی که صاحب شرکت اوزال اینوستمت می باشد قرار است یک فروشگاه بسیار مدرن غربی با ۳۲ طبقه در تهران بسازد.
اوزال ضمن تعریف از ایران و بویژه تحسین دختران و زنان ایرانی می گوید ایران نیاز مبرمی به فروشگاههای مدرن و رستوران دارد.
اوزال قرار است برای این پروژه چهارصد میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کند و می گوید خانه اش در تهران است و هر یکی دو ما به استانبول می آید. به گفته وی، زینب خود را در ایران غریبه حس نمی کند و اشاره می کند که بسیاری از ایرانیان کانالهای ترک را تماشا می کنند و ترکی را به خوبی صحبت می کنند.
عکسهایی از پروژه فروشگاه مدرنی که قرار است در تهران ساخته شود و زندگی خصوصی دختر رئیس جمهور اسبق ترکیه زینب اوزال:
0 کامنت: