جنایت هولناک: همسرم از یک مرد غریبه ساعت پرسید، او را جلوی چشمان فرزندانم کشتم!

همسرم از یک مرد غریبه ساعت پرسید، او را جلوی چشمان فرزندانم کشتم!

مردی به نام ف.آ همسرش را بخاطر آنکه کت و شلوار پوشیده و در بازار از مرد غریبه ساعت پرسیده بود جلوی چشمان دو فرزندش به قتل رساند.

قاتل دلیل این کار را عشوه و ناز کردن همسرش هنگام پرسیدن ساعت عنوان کرد!

"ف.آ" ابتدا به خاطر انجام جنایت به حبس ابد محکوم شد، اما هیأت منصفه بعد از ادای توضیحات قاتل مبنی بر تحریک مقتول و پشیمانی اش از قتل، محکومیت حبس ابد وی را به بیست سال زندان تقلیل داد.

قاتل در هفتم آگوست امسال به همراه همسر 24 ساله اش "سئوگی آگوش" و دو فرزندش به مرکز خرید انجیرآلتی ازمیر رفته بودند، وی در هنگام خروج، با ضربات کارد همسر 24 ساله اش را به قتل رساند.

وی که در شعبه یازدهم جرائم سنگین محاکمه می شد ضمن بازگویی صحنه قتل گفت: "همسرم همیشه حرفهایی که مردانگی ام را تحت الشعاع قرار می داد می زد و غرورم را می شکست. همسرم همیشه محجبه و با روسری و مانتو بود. در حالی که در آنروز ، بخاطر لجبازی با من یک کت و شلوار تنگ پوشید. به خاطر آنکه مانند همیشه نبود از او خواستم مثل همیشه لباس بپوشد. قبول نکرد. در راه از یک گروه پسر با عشوه و ناز ساعت را پرسید. از او خواستم جلوی بچه هایم این گونه رفتار نکند. به حرفم گوش نداد و به صورتم تف کرد. در آن هنگام عقلم را از دست دادم."

وی در آخرین دفاعیات خود گفت:"خانواده ام را خیلی دوست داشتم. پشیمان هستم. قبلا تحت روان درمانی بودم و دارو مصرف می کردم. هنگامی که عصبی می شوم عقلم را از دست می دهم." وکیل قاتل با توجه به سابقه بیماری روانی قاتل، درخواست تخفیف در مجازات را کرد.

محکمه جزائی، مجازات وی را بخاطر آنکه همسرش بخاطر پوشیدن کت و شلوار تنگ تحریک کرده و با عشوه از پسران ساعت را پرسیده است از حبس ابد به 24 سال زندان تقلیل داد و بخاطر ابراز ندامت قاتل، برای وی 20 سال زندان در نظر گرفته شد.

در پایان، قاتل از قضات تشکر کرد!

در حالی که پدر و مادر زن 24 ساله از این حکم شدیدا ناراضی بودند و اظهار می کردند: " دخترمان را در بیست و چهارسالگی به خاک سپردیم. دامادمان نیز 10 سال بعد آزادانه خواهد گردید. این مجازات عاری از عدالت است."

1 کامنت:

ناشناس می‌گوید:

تخفيفات زير براي متهم در نظر گرفته شده:
20 سال براي اينكه چند تا قرص رواني خورده بوده قبلا
2 سال براي اينكه زنش عشوه كرده
2 سال هم براي اينكه كت و شلوار تنگ پوشيده بوده زنش
اما مي شد تخفيفات زير را هم اضافه كنند:
5 سال بخاطر اينكه زنش ساعت همراهش نبوده
2 سال بخاطر اينكه ساعت رو از شوهرش نپرسيده
2 سال بخاطر اينكه رژ لب هم مصرف كرده بوده
2 سال بخاطر اينكه سايه چشم كشيده بوده
2 سال بخاطر اينكه شوهرش رو عصباني كرده
3 سال بخاطر اينكه قبلا هم كارهايي مي كرده كه به غيرت شوهر بر مي خورده
2 سال سال بخاطر اينكه هنگام راه رفتن قسمتهاي برجسته بدنش مي جنبيده
2 سال بخاطر اينكه مرد قصد داشته جلوي فروپاشي خانواده اش رو بگيره
1 سال هم بخاطر اينكه مرد پشيمان شده

از همه اينها گذشته مرد با اين كار جلو منحرف شدن جوانان مردم را هم گرفته كه با ديدن ناز و عشوه زن يه جاهاييشون مي جنبيده.
اما دليل همه اين حرفها اين بود كه طرف مقتول زن و قاتل مرد بوده. اگر برعكس مي شد مي ديديم كه حكم مرگ يا ابد رو شاخش بود.