دانشگاه در ترکیه صحنه آشوب است


دانشگاه اولو داغ در شهر بورسا، پنجمین شهر بزرگ ترکیه چندین روز است که صحنه درگیری گروههای دانشجویی چپ و راست می باشد.
شدت درگیری ها به حدی است که چندین دانشجو زخمی و روانه بیمارستان شده اند. و پلیس مجبور به مداخله برای ختم غائله شده است. تا کنون 11 نفر شامل 9 دانشجو و دو پلیس زخمی شده اند. دانشجویان ترکیه به شدت سیاسی هستند و برخی از اوقات درگیری های شدیدی بین آنها رخ می دهد. [اگر اشتباه نکنم[ دانشجویان راست عموما طرفدار حزب اسلامگرای عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی هستند. دانشجویان چپ نیز طرفدار حزب جمهوریت خلق و حزب دموکراتیک چپ هستند.
درگیری بین دانشجویان زمانی آغاز شد که دانشجویان دختر و پسر طرفدار چپ در دانشگاه به دلیل عدم امنیت به تظاهرات پرداختند و خواستار ورود به ساختمان مدیریت خوابگاه شدند. با آمدن دانشجویان راست به جمع تظاهرکنندگان و مداخله فیزیکی آنان طرفین به شدت باهم درگیر شدند و چند دختر و پسر زخمی شدند.
عکسهای درگیری از روزنامه حریت ترکیه است




0 کامنت: